Geachte leden:

Namens het bestuur vraag ik u de aandacht voor het volgende:

Zoals u in de uitnodiging voor de ledenjaarvergadering van 16 maart jl. heeft kunnen lezen was onder punt 9 van de agenda bestuursverkiezing de secretaris aftredend en NIET herkiesbaar.

Tot op heden is het bestuur nog niet gelukt om een nieuwe secretaris te vinden.

Het bestuur zoekt daarom nog steeds naar een nieuwe secretaris liefst uit de gelederen van onze eigen vereniging.

Mocht u interesse hebben voor deze functie of vragen hebben dan kunt u zich melden bij de voorzitter Dhr. A Janssen tel: 0481-432140 of mobiel 0610434247.

Tot dat er een nieuwe secretaris is zal ik aanblijven als zodanig en mijn opvolger goed inwerken en hem of haar met raad en daad terzijde staan.

Namens het bestuur,

De secretaris

Berry Pijnappels.